Sinong nagsabing wala kang k? Habang may buhay, may karapatan. #LahatMayK. Noong ika-10 na Disyembre ng 1948, ipinahayag ng United Nations ang Universal Declaration of Human Rights. Sa pangatlong artikulo ng deklarasyon na ito nakalagay, “Everyone has the right to life, liberty and security of person” (Lahat [ng tao] ay may karapatan sa buhay, kalayaan, at kaligtasan).

Sanggunian: United Nations. (n.d.). Universal declaration of human rights. United Nations.

Retrieved May 28, 2022, from https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights