Napakahalaga ang karapatan ng isang tao para mabuhay. Sabi nga ni Atty. Girlie Noche, “It is the right to life that gives birth to other rights” (Ang karapatan sa buhay ay ang pinakapunla na nagsisilbing simula at nagbibigay buhay sa ibang mga karapatan). Kapag wala ang karapatan para mabuhay, walang uusbong na iba pang karapatang pang-tao at wala rin tayong gobyerno o iba pang institusyon.